Pierre Werner, e Mënsch a sengem Joerhonnert - E Politiker a seng Zäit